OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže uvedené informace jsou uváděny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen "GDPR". 

Totožnost správce:

NOPART CZ s.r.o., IČ 285 87 791, se sídlem Nákladní 36/16a, 746 01 Opava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33287 (dále jen "správce"). 

Kontaktní údaje správce:

Nákladní 36/16a, 746 01 Opava, tel.: 553 652 282, e-mail: autodily-top@seznam.cz 

Souhlas se zpracováním osobních údajů v konkrétním rozsahu:

Subjekt údajů (kupující, který je fyzickou osobou, popř. jakákoli jiná identifikovaná či identifikovatelná fyzická osoba) tímto poskytuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jím byly správci poskytnuty, a to v rozsahu následujících údajů:

 • jméno a příjmení
 • bydliště
 • adresa elektronické pošty
 • telefonní číslo
 • identifikační číslo
 • daňové identifikační číslo.

Účely zpracování:

Subjekt údajů bere na vědomí, že výše uvedené zpracovávané osobní údaje jsou nutným předpokladem pro uzavření kupní smlouvy a pro realizaci dalších práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, potažmo práva a povinností vyplývajících z navazujících právních předpisů.

Subjekt údajů bere dále na vědomí oprávněný zájem správce na nabízení dalších produktů a služeb vůči subjektu údajů (účel zpracování podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR) a souhlasí se zpracováním výše uvedených údajů též za tímto účelem. Subjekt údajů má právo souhlas pro tento účel zpracování osobních údajů kdykoli odvolat.

Doba uložení osobních údajů:

Správce uloží osobní údaje po dobu trvání práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, nejdéle však po dobu deseti let ode dne uzavření kupní smlouvy, popřípadě po dobu deseti let ode dne poskytnutí údajů subjektem údajů, pokud k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Příjemce osobních údajů:

Příjemcem osobních údajů je výlučně správce, jakož i třetí subjekty, prostřednictvím kterých je správcem plněn závazek ze smlouvy (např. přepravce při doručování objednaného zboží, cenový srovnávač) nebo třetí subjekty, za pomoci kterých správce plní své povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (např. účetní společnost při plnění účetních a daňových povinností). Správce vede a na žádost subjektu údajů zpřístupní aktuální evidenci třetích subjektů, kterým jsou spravované osobní údaje zpřístupňovány. Správce nemá v úmyslu předat údaje do třetí země mimo Evropskou unii.

Práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

Právo vznést námitku

 • Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely nabízení zboží a služeb správce. Bude-li námitka vznesena, údaje pro tento účel již nebudou zpracovávány.

Právo na přístup k osobním údajům

 • Subjekt údajů má právo žádat po správci potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje správcem zpracovávány. Pokud jsou údaje zpracovávány, má subjekt údajů právo získat k nim přístup včetně informace o účelu zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích osobních údajů, o plánované době uložení osobních údajů, popř. o kritériích pro stanovení této doby, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování, o právu podat stížnost u dozorového úřadu, o zdroji osobních údajů, o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.
 • Správce za podmínek článku 15 odst. 3 GDPR poskytne subjektu údajů kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

 • Subjekt údajů má právo požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jej týkají, jakož i právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz ("právo být zapomenut")

 • Subjekt údajů má právo požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, je-li dán jeden nebo více z těchto důvodů:
  • osobní údaje již nejsou potřebné, pro účely, pro které byly zpracovány;
  • byla vznesena námitka proti zpracování pro účely nabídky obchodu a služeb správce a neexistují jiné oprávněné důvody pro zpracování;
  • osobní údaje byly poskytnuty protiprávně;
  • osobní údaje musí být vymazány pro splnění právní povinnosti;
  • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou informační společnosti.
 • Právo na výmaz se neuplatní, je-li dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti vyžadující zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

 • Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů v kterémkoli z těchto případů:
  • subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů; zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítne výmaz osobních údajů a požaduje místo toho omezení jejich použití;
  • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon, nebo obhajobu právních nároků.
 • Bylo-li zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

 • Subjekt údajů má právo, aby správce předal zpracovávané osobní údaje, které se jej týkají, jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a to v případech stanovených v článku 20 odst. 1 GDPR. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo požadovat, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Uplatnění práv při ochraně osobních údajů:

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů může subjekt údajů uplatnit u správce na adrese sídla správce (Nákladní 36/16a, 746 01 Opava), e-mailem na adrese: autodily-top@seznam.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 553 652 282.

Ohledně činnosti správce má subjekt údajů právo podat stížnost, a to osobně v sídle správce (na adrese Nákladní 36/16a, 746 01 Opava), korespondenčně na adrese sídla správce (Nákladní 36/16a, 746 01 Opava), e-mailem na adrese: autodily-top@seznam.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 553 652 282. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná běžet prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.

Na postup správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

V Opavě dne 16.5.2018

ODQ3NmU2